Login:     Hasło:

§ 1 Postanowienia Ogólne


1. Regulamin określa warunki funkcjonowania serwisu angielski80.pl dostępny pod adresem http://angielski80.pl
2. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
Regulamin – niniejszy regulamin serwisu angielski80.pl
Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem http://angielski80.pl prowadzony przez firmę Praxio Amadeusz Sarnecki z siedzibą przy ul. Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz. NIP: 7343472535. Regon: 123127975.
Administrator - Praxio Amadeusz Sarnecki z siedzibą przy ul. Gwardyjska 20, 33-300 Nowy Sącz. NIP: 7343472535. Regon: 123127975. prowadzący Serwis,
Użytkownik – osoba która dokonała poprawnej rejestracji w serwisie, zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.
Rejestracja – proces zakładania konta użytkownika w Serwisie,
Konto – osobisty profil użytkownika w serwisie, uprawniający do określonej w Regulaminie Serwisu aktywności,
3.Niniejszy regulamin jest jedynym wiążącym dokumentem regulującym prawa użytkowników serwisu. Wszelkie dane i informacje zawarte na innych stronach internetowych serwisu nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, mają jedynie charakter informacyjny.
4. Serwis umożliwia naukę najczęściej używanych słów w języku angielskim w formie elektronicznej (elearning), bez udziału lektora, co pozwala na osiągnięcie podstawowych kompetencji komunikacyjnych.
5. W celu korzystania z serwisu konieczne jest posiadanie komputera PC podłączonego do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową obsługują Java Script z włączoną obsługą plików cookies.
6. Serwis dostępny jest przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

§2 Rejestracja w Serwisie


1. Korzystanie z funkcji dostępnych w serwisie wymaga założenia konta użytkownika.
2. Założenie konta użytkownika następuje w procesie rejestracji i jest odpłatne.
3. Odpłatność za korzystanie z serwisu wynosi:
a. 47 zł za 30 dni dostępu
b. 97 zł za 365 dni dostępu.
3. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego zawierającego:
a. Login
b. Hasło użytkownika
c. Adres e-mail użytkownika
4. Rejestracja wymaga weryfikacji poprawności adresu e-mail.
5. Rejestracja w serwisie oznacza akceptację regulaminu w brzmieniu aktualnym podczas rejestracji.
6. Rejestrując się w serwisie użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od administratora na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Płatności dokonywane w serwisie obsługuje DotPay S.A.
8. Aktywacja konta użytkownika następuje po wprowadzeniu kodu aktywacyjnego uzyskiwanego w odpowiedzi na płatność poprzez serwis DotPay S.A.

§ 3 Prawa i obowiązki użytkownika


1. Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich materiałów i kursów zamieszczonych w serwisie.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto użytkownika.
3. Użytkownik zobowiązany jest do ochrony loginu i hasła i nie do udostępniania tych danych osobom trzecim.
4. Administrator nie odpowiada za szkody wynikłe z udostępnienia loginu i hasła osobom trzecim oraz wynikłe z funkcjonowania szkodliwego oprogramowania na komputerach użytkowników.
5. Administrator nie zbiera oraz nie przetwarza danych osobowych użytkowników.

§ 4 Program partnerski


1. Każdy użytkownik może wziąć udział w programie partnerskim.
2. Wzięcie udziału w programie partnerskim oznacza zawarcie umowy o dzieło
pomiędzy administratorem a użytkownikiem na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.
3. W celu umożliwienia wzięcia udziału w programie partnerskim każdy użytkownik otrzymuje zindywidualizowany link referencyjny oraz banner do umieszczenia na stronie WWW użytkownika.
4. Każdy użytkownik, z polecenia którego zostało zarejestrowane konto w serwisie otrzyma 60% opłaty wniesionej przez rekomendowanego przez siebie użytkownika.
5. Bonus, o którym mowa powyżej zostanie wypłacony, jeśli użytkownik rejestrujący konto w serwisie nie zrezygnuje z usług świadczonych przez serwis w trybie opisanym w § 5. 6. Użytkownik może śledzić wysokość środków pochodzących z programu partnerskiego korzystając z odpowiedniej funkcji udostępnionej w serwisie.
7. Wypłata środków z programu partnerskiego może nastąpić po przekroczeniu salda wysokości 100 PLN.
8. W celu wypłacenia środków z programu partnerskiego użytkownik wystawia administratorowi rachunek w postaci wiadomości e-mail, wysłanej z adresu użytego do rejestracji konta, zawierającą:
a. Nazwę (login) użytkownika
b. Imię i nazwisko
c. Adres
d. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)
e. Numer rachunku bankowego
f. Kwotę wypłacanych środków
na adres e-mail info@angielski80.pl oraz przesyła na wyznaczony adres w mailu wypełniony formularz poświadczenia zawarcia umowy, który otrzyma od administratora.
9. Administrator przekazuje środki z programu partnerskiego na wskazany rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych.
10. Zakazane jest umieszczanie bannera promującego serwis na stronach zawierających treści pornograficzne, wzywających do przemocy oraz zawierających treści sprzeczne z obowiązującym prawem.
11. Zabronione jest wykorzystywanie linka referencyjnego w wiadomościach stanowiących niezamówioną informację handlową (SPAM).
12. Zabronione jest wykorzystywanie ewentualnych błędów w serwisie w celu wpływania na efekty programu partnerskiego.
13.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przesyłanie przez użytkowników niezamówionych informacji handlowych drogą elektroniczną.

§ 5 Zwrot środków


1. Każdy użytkownik ma prawo w ciągu 14 dni od aktywacji dostępu do serwisu zrezygnować z jego usług i wystąpić o pełen zwrot wpłaconych środków.
2. W celu uzyskania zwrotu środków należy wysłać informację z adresu e-mail, który został użyty do rejestracji zawierającą:
a. Nazwę (login) użytkownika
b. Imię i nazwisko
c. Adres
d. Numer rachunku bankowego
Informacje należy wysłać na adres: info@angielski80.pl
3. W przypadku skorzystania z uprawnienia określonego w punkcie 1 konto użytkownika zostaje zamykane.
4. Administrator zwraca 100% środków wpłaconych przez użytkownika na wskazany przez niego rachunek w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania wiadomości zawierającej żądanie zwrotu.

§ 6 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu należy zgłaszać poprzez e- mail na adres info@angielski80.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać nazwę (login) użytkownika.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych.
4. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, w szczególności polegającego na udostępnieniu loginu i hasła osobie trzeciej administrator może usunąć konto użytkownika.
5. Administrator nie odpowiada za brak postępów w nauce.
6. Administrator zastrzega sobie prawo do organizowania krótkich przerw w funkcjonowaniu serwisu, związanych z jego konserwacją. O każdorazowym czasie niedostępności serwisu administrator informuje zamieszczając odpowiednią wiadomość w serwisie.
7. Administrator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu serwisu wynikające z działania siły wyższej oraz z przyczyn nie wynikających z winy umyślnej lub zaniedbania administratora.
8. Administrator z ważnych przyczyn, zwłaszcza związanych z rozwojem funkcji dostępnych w serwisie może dokonać zmiany regulaminu, zamieszczając uprzednio w serwisie informację o zakresie zmian.
10. Zalogowanie się do serwisu po zmianie regulaminu oznacza akceptację jego postanowień.
11.W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw.

Untitled

Joanna Krawczyk, Warszawa ...Od razu spodobała mi się idea kursu - brak regułek, zasad językowych, a zamiast tego nauka najczęściej używanych słów. Zapisałam się na kurs i uczę się dziennie po 15-20 minut... Polecam wszystkim, którzy chcą nauczyć się komunikacji. Marek Czarnecki, Gdańsk ...Odkryłem metode, która jest nauczana na stronie Angielski80 - bez zastanowienia w ten sam dzień zapisałem się na kurs. Polecam wszystkim, którzy się jeszcze zastanawiają :-) Czytaj dalej Czytaj dalej

Naucz się komunikować w języku angielskim w 30 dni... lub zwrot pieniędzy!

Nic nie ryzykujesz... Jeżeli nie będziesz zachwycony rezultatami... oddamy Ci 100% pieniędzy!

Kliknij TUTAJ i Otrzymaj dostęp natychmiast!

Zapisz się